ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් වාර්ශිකව සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය තරගාවලිය මෙම වසරේදීද පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. මෙම සාහිත්‍ය උත්සවය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන පහත සදහන් තරග සඳහා මබටද සහභාගි විය හැකි අතර ඹබගේ අයදුම්පත් 2020 අගෝස්තු 30 දිනට පෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික නිළධාරීට භාර දෙන්න.

තරග අංශ

ප්‍රාථමික අංශය අවුරුදු 06-07

 • අත් අකුරු තරගය

පශ්චාත් ප්‍රාථමික අංශය අවුරුදු 08-10

 • පද්‍ය ගායනා තරගය / අත් අකුරු තරගය

කණිශ්ඨ අංශය අවුරුදු 11-15

 • ගද්‍ය රචනා / පද්‍ය ගායනා / පද්‍ය රචනා  (සදැස්/නිසඳැස්)

ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය අවුරුදු 16-18

 • ගද්‍ය රචනා තරගය (මහාවංශය ආශ්‍රයෙන්)
 • පද්‍ය රචනා තරගය (සදැස්/නිසඳැස්)
 • ගී රස වින්දන තරගය / නාට්‍ය පිටපත්

අවුරුදු 18 ට වැඩි විවෘත

 • ගීත රචනා / කෙටි කතා නිර්මාණ
 • ජනශ්‍රැති පිළිබඳ පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යනය
 • පද්‍ය රචනා තරගය (සදැස්/නිසඳැස්)
 • සාහිත්‍ය විචාරය /ළමා කතන්දර නිර්මාණ
 • විශ්ව කෝෂය ශබ්ද කෝෂය ආශ්‍රයෙන් ශාස්ත්‍රීය ලිපි
Scroll To Top