අයගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව 9789 කි.මෙම පවුල් වල සාමාජික සංඛ්‍යාව 37925 ක්වේ.ජාතින් අනුව හදුනා ගැනිමේදි සිංහල පවුල් 8687 ක්ද.ශ්‍රි ලංකා දමිල පවුල් 1053 ක්ද.ඉන්දියානු දමිල පවුල් 18 ක්ද.මුස්ලිම් පවුල් 9 ක්ද.වෙනත් පවුල් 22 ක්ද.වශයෙන් හදුනාගෙන ඇත.මෙම පවුල් වල ජනගහණය සිංහල 33127 ක්ද.දමිල 4287 ක්ද.මුස්ලිම් 24 ක්ද.වෙනත් 37ක්ද. වශයෙන් හදුනාගෙන ඇත.ආගම් අනුව බෞද්ධ 33204 ක්ද.හින්දු 4598 ක්ද.ඉස්ලාම් 23 ක්ද.ක්‍රිස්තුයානි 133 ක්ද.වෙනත් 17 ක්ද වශයෙන් හදුනාගෙන ඇත.

කොට්ඨාශයේ මුළු පවුල් සංඛ්‍යාවෙන් 4016 ක් සමෘද්ධි සහනාධාර ලාභින් වේ. රු.3500/= සහනාධාර ලාභි පවුල් 1771 ක්ද.රු.2500/= සහනාධාර ලාභි පවුල් 751 ක්ද.රු.1500/= සහනාධාර ලාභි පවුල් 1069 ක්ද.රු.420/= සහනාධාරලාභි පවුල් 425 ක්ද.වශයෙන් වෙන්ව ඇත.

මෙම සහනාධාර ලබන පවුල් අතරින් සවිබලගැන්විමේ වැඩසටහන යටතේ පවුල් වර්ගිකරණය කිරිමේදි සවිබල ගැන්විය නොහැකි පවුල් 966 ක්ද.සවිබල ගැන්විය හැකි පවුල් 2732 ක්ද.සවිබල ගැන්විය නොහැකි කාන්තා මුලික පවුල් 568ක්ද.සවිබල ගැන්වියහැකි කාන්තා මුලික පවුල් 341 ක්ද.වශයෙන් හදුනාගෙන ඇත.

සවිබලගැන්විය හැකි පවුල් අතරින් 2018 වර්ෂයෙ සවිබල ගැන්විම සදහා පවුල් 271 ක් තෝරාගෙන ඇත.එම පවුල් සංඛ්‍යාවෙන් 64 දෙනෙක් ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන සදහා හදුනාගෙන ඇත.කෘෂිකර්මාන්තය තුලින් පවුල් 35 ක් සදහා රු.576900.00වෙන්කර ඇත.කර්මාන්ත අංශය තුලින් පවුල් 22 ක් සදහා රු.638980.00වෙන්කර ඇත.අලවි අංශය තුලින් පවුල් 9 ක් සදහා රු.196000.00 වෙන්කර ඇත.ඉතිරි පවුල් සංඛ්‍යාව සමෘද්ධි බැංකු ණය වැඩසටහන තුලින් සහ සමෘද්ධි සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන තුල ක්‍රියාත්මක අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ආකල්ප සංවර්ධනය තුලින් සවිබල ගැන්විමට අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

කොට්ඨාශය තුල සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකු සංගමි දෙකක් ක්‍රියාත්මකවේ ගලතුර සමෘද්ධි කලාපය තුල ගලතුර සමෘද්ධි බැංකුත්.අයගම සමෘද්ධි කලාපය තුල අයගම සමෘද්ධි බැංකුවත් වශයෙනි.ගලතුර බැංකු කලාපයට ග්‍රාමනිළධාරි වසම් 6 ක් ඇතුලත්වේ.අයගම සමෘද්ධි කලාපයට ග්‍රාමනිළදාරි වසම් 15 ක් ඇතුලත් වේ.

Scroll To Top