අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

යෞවන සමාජයේ නම

ලිපිනය

සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව

ලියාපදිංචි අංකය

1.       

ගලතුර

නිව් ගෝල්ඩ් ස්ටාර්

මැදගලතුර,රත්නපුර.

40

සබර/රපු/අය/යෞ.ස/1403

2.       

ගලතුර

අරලිය

මැදගලතුර,රත්නපුර

27

සබර/රපු/අය/යෞ.ස/1548

3.       

සිංහලගොඩ

වාසනා

නිව් ස්ටාර්

සිංහලගොඩ,මැදගලතුර

සිංහලගොඩ,මැදගලතුර

23

30

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1501

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1502

4.       

මඩබද්දර

දිලෙනතරු,

මඩබද්දර.කිරිඇල්ල

45

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1400

5.       

පහල ගලතුර

ප්‍රඥාප්‍රදීප

පහලගලතුර,කිරිඇල්ල

41

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1405

6.       

දෙතබඩකන්ද

සුහද

උඩපස්ගම,කිරිඇල්ල

50

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/453

7.       

දුම්බර

යොවුන් පැතුම්

මහවලවත්ත,මිණිපුර දුම්බර

26

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/2220

8.       

කැටේපොල

ද යූත් හෝප්

කැටේපොල,ඇල්ලගාව

26

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/780

9.       

දුම්බර මානාන

දිලෙන තරු

කුට්ටිකන්ද,මානාන,රත්නපුර

28

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1404

10.   

කොළඹෑව

දිලෙනතරු

ගම්වසම,,ගවරගිරිය

32

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1445

11.   

ගවරගිරිය

තරුනෝදය

වෙල්මණ්ඩිය,ගවරගිරිය

60

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/807

12.   

පල්ලේකඩ

සාමය

පල්ලෙකඩ,අයගම

16

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1446

13.   

පල්ලේකඩ

පැහැසර

යකහටුවෙල,අයගම

18

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1402

14.   

අයගම

සිංහ

අංක2,අයගම

25

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/802

15.   

උඩුගල

දිප්ති

උඩුගල,අයගම

25

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/801

16.   

විතානගම

කුමුදු

විතානගම,අයගම

45

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/600

17.   

ගංගොඩකන්ද

රණහංස

ගංගොඩකන්ද,අයගම

15

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/781

18.   

උඩුගල උතුර

සමගි

ඇරෑපෝරුව,අයගම

25

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1495

19.   

ඇල්ලහේන

නවෝදය

ඉන්දලවත්ත,අයගම

35

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1394

20.   

පිටකන්ද

විකසිත

පිටකන්ද,අයගම

25

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1235

21.   

පරගල

වීර

රත්න,පරගල,අයගම

43

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1056

22.   

පිඹුර

රන්තරු

ර/පිඹුර

25

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1448

23.   

නිකගොඩ

සත්සර

උඩ නිකගොඩ,ර/පිඹුර

23

සබර/රපු/අය/ යෞ.ස/1401

Scroll To Top