අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

 ගොවි සංවිධානයේ නම

ලිපිනය

සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව

ලියාපදිංචි අංකය

01

ගලතුර

වි වවන්නන්ගේ ගොවි සංවිධානය

මැදගලතුර,රත්නපුර

135

DAD/23/28/06

02

සිංහලගොඩ

සිංහලගොඩ ගොවි සංවිධානය

සිංහලගොඩ, මැදගලතුර

30

DAD/23/28/14

03

මඩබද්දර

ප්‍රාර්ථනා ගොවි සංවිධානය

නම්මුණියාවත්ත,කිරිඇල්ල

49

DAD/23/28/17

04

පහල ගලතුර

නව ගොවි සංවිධානය

,පහලගලතුර,කිරිඇල්ල

117

DAD/23/28/02

05

දෙතබඩකන්ද

දෙතබඩකන්ද ගොවි සංවිධානය

දෙතබඩකන්ද,කිරිඇල්ල

36

DAD/23/28/04

06

දුම්බර

එක්සත් ගොවි සංවිධානය

ඇටහෙරලියගොඩ,මිණිපුර,දුම්බර

68

DAD/23/28/18

07

කැටේපොල

පැරකුම් ගොවි සංවිධානය

කැටේපොල,ඇල්ලගාව

192

    DAD/ 23/28/08

08

දුම්බර මානාන

දුම්බර මානාන ගොවි සංවිධානය

දුම්බර මානාන,රත්නපුර

146

DAD 23/28/07

09

කොළඹෑව

වි වගා කරන්නන්ගේ ගොවි සංවිධානය

කොළඹෑව,ගවරගිරිය

78

DAD 23/28/09

10

ගවරගිරිය

වී වගාකරන්නන්ගේ ගොවි සංවිධානය

මහගෙදර ගොවි සංවිධානය

68

DAD23/28/10

11

පල්ලේකඩ

පැරකුම් ගොවි සංවිධානය

පල්ලේකඩ,අයගම

42

DAD23/28/12

12

අයගම

නව ගොවි සංවිධානය

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය,අයගම

185

DAD23/28/11

13

උඩුගල

නව ගොවි සංවිධානය

උඩුගල,අයගම

52

DAD23/28/16

14

විතානගම

තේ වවන්නන්ගේ ගොවි සංවිධානය

විතානගම,අයගම

57

DAD23/28/01

15

ගංගොඩකන්ද

නව ගොවි සංවිධානය

ගංගොඩකන්ද,අයගම

33

DAD23/28/19

16

උඩුගල උතුර

නව ගොවි සංවිධානය

ඇරැපෝරුව,අයගම

134

DAD23/28/03

17

පිටකන්ද

පිටකන්ද ගොවි සංවිධානය

පන්සල පාර, අයගම

59

DAD23/28/13

18

පරගල

පුබුදු ගොවි සංවිධානය

තේ කම්හල අසල,පරගල,අයගම

145

DAD23/28/05

19

පිඹුර

පැරකුම් ගොවි සංවිධානය

අළුදෙණිය,ර/පිඹුර

38

DAD/23/28

20

නිකගොඩ

නිකගොඩ ගොවි සංවිධානය

බටමණ්ඩිය,නිකගොඩ,ර/පිඹුර

159

DAD23/28/15

Scroll To Top