අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියේ නම

ලිපිනය

සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව

ලියාපදිංචි

අංකය

1.      

ගලතුර

සුගුණපුර ග්‍රා.සං. සමිතිය

සුගුණපුර,මැදගලතුර

42

සබර/6/අය/ග්‍රා.සං./04

2.      

එම

කවිච්චිකන්ද ග්‍රා.සං. සමිතිය

කවිච්චිකන්ද,මැදගලතුර

45

සබර/6/අය/ග්‍රා.සං./34

3.      

සිංහලගොඩ

කන්දෙවත්ත ග්‍රා.සං. සමිතිය

කන්දෙවත්ත.මැදගලතුර

28

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./21

4.      

එම

අරුණළු

අතුකෝරලගොඩ,මැදගලතුර

26

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./20

5.      

මඩබද්දර

මඩබද්දර ග්‍රා.සං. සමිතිය

මඩබද්දර,කිරිඇල්ල

36

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./30

6.      

එම

නම්මුණියාවත්ත ග්‍රා.සං. සමිතිය

නම්මුණියාවත්ත, කිරිඇල්ල

34

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./28

7.      

පහල ගලතුර

කඩුගම්මුල්ල ග්‍රා.සං. සමිතිය

කඩුගම්මුල්ල,කිරිඇල්ල

30

සබර/6/අය/ග්‍රා.සං./10

8.      

එම

පහල ගලතුර ග්‍රා.සං. සමිතිය

පහල ගලතුර,කිරිඇල්ල

77

සබර/6/අය/ග්‍රා.සං./32

9.      

දෙතබඩකන්ද

නමුණුතැන්න එක්සත් ග්‍රා.සං. සමිතිය

නමුණුතැන්න,කිරිඇල්ල

65

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./22

10.                         

දුම්බර

මැදපොල,ඉහලපොල ග්‍රා.සං. සමිතිය

දුම්බර,මැදපොල,ඇල්ලගාව

29

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./19

11.                         

එම

දොම්සියාවත්ත ග්‍රා.සං. සමිතිය

දොම්සියාවත්ත,මිණිපුර,දුම්බර

24

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./16

12.                         

එම

මහවලවත්ත එකමුතු

මහවලවත්ත,මිණිපුර,දුම්බර

32

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./37

13.                         

කැටේපොල

කැටේපොල බටහිර ග්‍රා.සං. සමිතිය

කැටේපොල,ඇල්ලගාව

36

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./13

14.                         

එම

පල්ලියඕවිට ග්‍රා.සං. සමිතිය

පල්ලියඕවිට,කිරිඅල්ල

28

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./05

15.                         

දුම්බර මානාන

දුම්බර මානාන ග්‍රා.සං. සමිතිය

දුම්බර මානාන,රත්නපුර

41

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./25

16.                         

කොළඹෑව

 

-

-

-

17.                         

ගවරගිරිය

-

-

-

-

18.                         

පල්ලේකඩ

වත්තඉන්නකන්ද ග්‍රා.සං. සමිතිය

වත්තඉන්නකන්ද,අයගම

37

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./12

19.                         

එම

සුමග

පල්ලෙකඩ,අයගම

51

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./03

20.                         

අයගම

සමගි

අක්කර අට,අයගම

28

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./29

21.                         

එම

එක්සත්

සමරුගම,අයගම

42

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./42

22.                         

උඩුගල

නැගිරිකන්ද ග්‍රා.සං. සමිතිය

නැගිරිකන්ද, අයගම

 

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./39

23.                         

විතානගම

දූල්ගල ග්‍රා.සං. සමිතිය

දූල්ගල,අයගම

33

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./08

24.                         

ගංගොඩකන්ද

සමගි

යශෝධා ස්ටෝර්ස් බාරේ, ගමික්කන්ද,අයගම

32

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./33

25.                         

එම

සුහද

ගංගොඩකන්ද,අයගම

26

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./26

26.                         

එම

වටකුරුගල ග්‍රා.සං. සමිතිය

ගංගොඩකන්ද,අයගම

24

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./18

27.                         

උඩුගල උතුර

එකමුතු

අක්.17,ඇරැපෝරුව,අයගම

34

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./07

28.                         

එම

ශ්‍රී සුමන

ඇරෑපෝරුව.අයගම

37

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./38

29.                         

ඇල්ලහේන

ඉන්දලවත්ත,උක්වත්ත කන්ද දැයට දිරිය ග්‍රා.සං. සමිතිය

ඉන්දලවත්ත,අයගම

52

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./23

30.                         

එම

උක්වත්තකන්ද ස්වර්ණ ශක්ති ග්‍රා.සං. සමිතිය

උක්වත්තකන්ද,අයගම

34

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./31

31.                         

පිටකන්ද

පිටකන්ද ග්‍රා.සං. සමිතිය

පිටකන්ද,අයගම

37

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./06

32.                         

පරගල

-

-

-

-

33.                         

පිඹුර

පිඹුර සමගි

විහාර පාර,පිඹුර,රත්නපුර

49

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./35

34.                         

නිකගොඩ

-

-

-

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./07

35.                         

අයගම

එක්සත් ග්‍රා.සං. සමිතිය

සමරුගම, අයගම

34

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./36

36.                         

උඩුගල

නැගිරිකන්ද ග්‍රා.සං. සමිතිය

නැගිරිකන්ද,අයගම

21

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./39

37.                         

උඩුගල

සුමිතුරු ග්‍රා.සං. සමිතිය

පයින්හිල්වත්ත, උඩුගල,අයගම

26

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./40

38.                         

විතානගම

විතානගම උඩගෙදර කන්ද ග්‍රා.සං. සමිතිය

උඩගෙදර කන්ද, විතානගම, අයගම

25

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./41

39.                         

ගලතුර

නො. 04 ශ්‍රි අම්මාන් ග්‍රා.සං. සමිතිය

නො. 04, මැදගලතුර

31

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./42

40.                         

නිකගොඩ

නිකගොඩ ග්‍රා.සං. සමිතිය

නිකගොඩ ර/පිඹුර

32

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./43

41.                         

දුම්බර

ලක්ෂ්මි ග්‍රා.සං. සමිතිය

නො. 01, තේ කොටස,දුම්බර වත්ත, ඉංගිරිය

33

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./44

42.                         

උඩුගල

ශක්ති ග්‍රා.සං. සමිතිය

අංක 193 ඒ, උඩුගල, අයගම

22

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./45

43.                         

සිංහලගොඩ

ශක්ති ග්‍රා.සං. සමිතිය

සිංහලගොඩ, උඩකොටස,මැදගලතුර

21

සබර/ර/අය/ග්‍රා.සං./46

Scroll To Top