අනු අංකය

 සමෘද්ධි සමිතිය පිහිටුවා ඇති ග්‍රාම නිලධාරි වසම

ලිපිනය

සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව

ලියාපදිංචි අංකය

1.      

ගලතුර

මැදගලතුර,රත්නපුර

47

09/01/30/02/30/CBO/0055

2.      

 

මද්දුම හෙට්ටිගොඩ,මැදගලතුර

21

09/01/30/02/30/CBO/0052

3.      

 

වැලිමීරිය,මැදගලතුර

58

09/01/30/02/30/CBO/0047

4.      

 

කවිච්චිකන්ද,මැදගලතුර

36

09/01/30/02/30/CBO/0053

5.      

 

නිවාස භූමිය,මැදගලතුර

28

09/01/30/02/30/CBO/0050

6.      

 

සුගුණපුර,මැදගලතුර

49

09/01/30/02/30/CBO/0049

7.      

 

ගලතුර වත්ත,මැදගලතුර

91

09/01/30/02/30/CBO/0048

8.      

 

සිංහලගොඩ පහල කොටස,මැදගලතුර

47

09/01/30/02/30/CBO/0042

9.      

 

සිංහලගොඩ ඉහල කොටස,මැදගලතුර

55

09/01/30/02/30/CBO/0051

10.             

සිංහලගොඩ

සිංහලගොඩ,මැදගලතුර

83

09/01/30/02/30/CBO/0064

11.             

 

ගල්කරාකන්ද,මැදගලතුර

75

09/01/30/02/30/CBO/0067

12.             

 

අතුකෝරලගොඩ,මැදගලතුර

46

09/01/30/02/30/CBO/0065

13.             

 

කන්දෙවත්ත,මැදගලතුර

39

09/01/30/02/30/CBO/0069

14.             

 

දුම්මලහේන,මැදගලතුර

16

09/01/30/02/30/CBO/0066

15.             

මඩබද්දර

නම්මුණියාවත්ත,කිරිඇල්ල

46

09/01/30/02/30/CBO/0051

16.             

 

නො.07, මඩබද්දර,කිරිඇල්ල

48

09/01/30/02/30/CBO/0022

17.             

 

මඩබද්දර,කිරිඇල්ල

48

09/01/30/02/30/CBO/0023

18.             

 

මඩබද්දරවත්ත,කිරිඇල්ල

63

09/01/30/02/30/CBO/0020

19.             

පහල ගලතුර

කඩුගම්මුල්ල, පහල ගලතුර කිරිඇල්ල

46

09/01/30/02/30/CBO/0035

20.             

 

කඩමණ්ඩිය,පහලගලතුර,කිරිඇල්ල

55

09/01/30/02/30/CBO/0036

21.             

 

කොළණිය, පහලගලතුර,කිරිඇල්ල

67

09/01/30/02/30/CBO/0037

22.             

 

ගම්සභා පාර, පහලගලතුර,කිරිඇල්ල

36

09/01/30/02/30/CBO/0038

23.             

දෙතබඩකන්ද

කිරිඇල්ල වත්ත,කිරිඇල්ල

38

09/01/30/02/30/CBO/0045

24.             

 

උඩපස්ගම,කිරිඇල්ල

33

09/01/30/02/30/CBO/0046

25.             

 

නමුණුතැන්න, කිරිඇල්ල

33

09/01/30/02/30/CBO/0081

26.             

 

බදුවලකන්ද, මැදගලතුර

38

09/01/30/02/30/CBO/0044

27.             

 

දෙතබඩකන්ද, කිරිඇල්ල

 

09/01/30/02/30/CBO/0080

28.             

දුම්බර

මහවලවත්ත,මිණිපුර,දුම්බර

37

09/01/30/02/30/CBO/0030

29.             

 

අංක 01 පහල කොටස,දුම්බරවත්ත

62

 

30.             

 

දොම්සියාවත්ත, මිණිපුර,දුම්බර

35

 

31.             

 

පහලපොල, මිණිපුර,දුම්බර,ඇල්ලගාව

21

09/01/30/02/30/CBO/0032

32.             

 

මැදපොල, මිණිපුර,දුම්බර,ඇල්ලගාව

48

09/01/30/02/30/CBO/0033

33.             

 

මිණිපුර,දුම්බර

46

09/01/30/02/30/CBO/0031

34.             

 

දුම්බරවත්ත, මැද කොටස,මිණිපුර,දුම්බර

125

09/01/30/02/30/CBO/0034

35.             

කැටේපොල

කැටේපොල,ඇල්ලගාව

48

09/01/30/02/30/CBO/0087

36.             

 

කැටේපොල,ඇල්ලගාව

82

09/01/30/02/30/CBO/0078

37.             

 

කැටේපොල වත්ත,ඉංගිරිය

63

09/01/30/02/30/CBO/0079

38.             

 

පල්ලිඕවිට, කිරිඇල්ල

29

09/01/30/02/30/CBO/0077

39.             

දුම්බර මානාන

ඉමියංගල, දුම්බර මානාන,රත්නපුර

29

09/01/30/02/30/CBO/0017

40.             

 

කන්දෙවත්ත, දුම්බර මානාන,රත්නපුර

38

09/01/30/02/30/CBO/0018

41.             

 

කුට්ටිකන්ද,දුම්බර මානාන,රත්නපුර

20

 

42.             

 

ලන්දමැදහේන, දුම්බර මානාන,රත්නපුර

19

 

43.             

 

දුම්බර මානාන,රත්නපුර

36

 

44.             

 

බෝතලාවත්ත, දුම්බර මානාන,රත්නපුර

20

09/01/30/02/30/CBO/0019

45.             

කොළඹෑව

මහගෙදරවත්ත,ගවරගිරිය

65

09/01/30/02/30/CBO/0028

46.             

 

මුණිහින්කන්ද, ගවරගිරිය

68

09/01/30/02/30/CBO/0027

47.             

 

ගම්වසම, ගවරගිරිය

74

09/01/30/02/30/CBO/0026

48.             

 

කොළඹෑව.ගවරගිරිය

19

09/01/30/02/30/CBO/0029

49.             

ගවරගිරිය

වතුකාරගම,ගවරගිරිය

114

09/01/30/02/30/CBO/0086

50.             

 

ගවරගිරිය

68

09/01/30/02/30/CBO/0074

51.             

 

මාවරකන්ද,ගවරගිරිය

46

09/01/30/02/30/CBO/0075

52.             

පල්ලේකඩ

පල්ලෙකඩ,අයගම

80

09/01/30/02/30/CBO/004

53.             

 

පිංතැන්න ඒ කොටස, පල්ලෙකඩ,අයගම

29

09/01/30/02/30/CBO/006

54.             

 

කැකුණගහහේන,අයගම

50

09/01/30/02/30/CBO/003

55.             

 

වත්තඉන්නකන්ද,අයගම

66

09/01/30/02/30/CBO/005

56.             

අයගම

නිහතමානිගම,අයගම

86

09/01/30/02/30/CBO/83

57.             

 

අයගම

52

 

58.             

 

තොරණගොඩ,අයගම

56

09/01/30/02/30/CBO/0084

59.             

 

සරත්පුරය,අයගම

68

09/01/30/02/30/CBO/0085

60.             

උඩුගල

මදනගොඩ,අයගම

50

09/01/30/02/30/CBO/0013

61.             

 

උඩුගල,අයගම

94

09/01/30/02/30/CBO/0023

62.             

 

නැගිරිකන්ද, උඩුගල,අයගම

39

09/01/30/02/30/CBO/0014

63.             

 

හදුන්කන්ද, උඩුගල,අයගම

77

09/01/30/02/30/CBO/0015

64.             

 

ගෙදගල, උඩුගල,අයගම

20

09/01/30/02/30/CBO/009

65.             

විතානගම

රත්මල්තැන්න,අයගම

51

09/01/30/02/30/CBO/0039

66.             

 

රත්මල්තැන්න,අයගම

42

09/01/30/02/30/CBO/0042

67.             

 

විතානගම,අයගම

45

09/01/30/02/30/CBO/0040

68.             

 

උඩගෙදර කන්ද,අයගම

40

09/01/30/02/30/CBO/0041

69.             

 

දූල්ගල,අයගම

55

09/01/30/02/30/CBO/0057

70.             

ගංගොඩකන්ද

ගංගොඩකන්ද,අයගම

70

09/01/30/02/30/CBO/009

71.             

 

කලටුවාකන්ද,අයගම

57

09/01/30/02/30/CBO/0016

72.             

 

ගමික්කන්ද,අයගම

40

09/01/30/02/30/CBO/008

73.             

උඩුගල උතුර

ඇරෑපෝරුව,අයගම

70

09/01/30/02/30/CBO/0010

74.             

 

බෙරලියන,අයගම

62

09/01/30/02/30/CBO/0011

75.             

 

අක්කර17,ඇරෑපෝරුව,අයගම

68

09/01/30/02/30/CBO/0012

76.             

ඇල්ලහේන

ඉන්දලවත්ත,අයගම

26

09/01/30/02/30/CBO/0043

77.             

 

උක්වත්තකන්ද,අයගම

38

09/01/30/02/30/CBO/0012

78.             

 

පිටකන්ද,අයගම

78

09/01/30/02/30/CBO/0070

79.             

 

හේවාහැට,තේජනපදය,අයගම

46

09/01/30/02/30/CBO/0071

80.             

 

ජනපදය,අයගම

176

09/01/30/02/30/CBO/0082

81.             

 

හැරැස්ස,අයගම

95

09/01/30/02/30/CBO/0073

82.             

 

මදනගොඩ, අයගම

26

09/01/30/02/30/CBO/0072

83.             

පරගල

ගලඋඩකන්ද,පරගල,අයගම

24

09/01/30/02/30/CBO/007

84.             

 

පරගල,අයගම

122

09/01/30/02/30/CBO/001

85.             

 

පුස්සලකන්ද

42

09/01/30/02/30/CBO/002

86.             

පිඹුර

ර/පිඹුර

38

09/01/30/02/30/CBO/0063

87.             

 

පීල්ලවත්ත නො. 01,ර/පිඹුර

120

09/01/30/02/30/CBO/0062

88.             

නිකගොඩ

උඩ නිකගොඩ, ර/පිඹුර

75

09/01/30/02/30/CBO/0058

89.             

 

හේන්යාය,නිකගොඩ,ර/පිඹුර

24

09/01/30/02/30/CBO/0059

90.             

 

පහල නිකගොඩ, ර/පිඹුර

66

09/01/30/02/30/CBO/0060

91.             

 

කිවුලහේන,නිකගොඩ,ර/පිඹුර

68

09/01/30/02/30/CBO/0061

Scroll To Top