අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කාන්තා කාර්යය සංවිධානයේ නම

ලිපිනය

සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව

ලියාපදිංචි අංකය

01.

පල්ලෙකඩ

සුජාතා

පල්ලෙකඩ, අයගම

18

ඩබ්බි/රපු/අය/193ජී/03

02.

උඩුගල උතුර

කුමුදු

ඇරෑපෝරුව, අයගම

30

ඩබ්බි/රපු/අය/193ඩී/05

03.

පිඹුර

තාරකා

ර/පිඹුර

45

ඩබ්බි/රපු/අය/194ඒ/06

04.

සිංහලගොඩ

තුරුලිය

සිංහලගොඩ, මැදගලතුර

52

ඩබ්බි/රපු/අය/190ඒ/001

05.

පහලගලතුර

සේපාලිකා

පහලගලතුර, කිරිඇල්ල

50

ඩබ්බි/රපු/අය/190සී/08

06.

පිටකන්ද

එකමුතු

තේජනපදය, අයගම

46

ඩබ්බි/රපු/අය/193එෆ්/09

07.

ගවරගිරිය

ලියසරණි

වතුකාරගම, ගවරගිරිය

32

ඩබ්බි/රපු/අය/192/07

08.

උඩුගල

සමගි

උඩුගල, අයගම

38

ඩබ්බි/රපු/අය/193ඒ/010

09.

දෙතබඩකන්ද

අරලිය

බදුවලකන්ද, කිරිඇල්ල

42

ඩබ්බි/රපු/අය/191ඩී/011

10.

ගලතුර

ගැමිලිය

මැදගලතුර

25

ඩබ්බි/රපු/අය/190/012

Scroll To Top